اداره آمار و فناوری اطلاعات سلامت 

 

 

اين اداره در زمينه هاي نظارت فني و ارزشيابي بخشها و ادارات پذيرش، آمار و مدارك پزشكي كليه واحدهاي تحت پوشش از نظر اصول فني و استانداردها و قوانين و مديريت منابع بويژه مديريت منابع انساني و همچنين توليد آمار و اطلاعات عملكرد مراكز تابعه و واحدهاي تحت پوشش و اطلاع رساني به مراجع ذيصلاح در سطوح مختلف فعاليت مي كند... ادامه مطلب

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آمار و فناوری اطلاعات سلامت 

 

 

اين اداره در زمينه هاي نظارت فني و ارزشيابي بخشها و ادارات پذيرش، آمار و مدارك پزشكي كليه واحدهاي تحت پوشش از نظر اصول فني و استانداردها و قوانين و مديريت منابع بويژه مديريت منابع انساني و همچنين توليد آمار و اطلاعات عملكرد مراكز تابعه و واحدهاي تحت پوشش و اطلاع رساني به مراجع ذيصلاح در سطوح مختلف فعاليت مي كند... ادامه مطلب