سرپرست اداره مامایی: زینب علیپور کنفی

شماره تماس: 66761129

 

 

  •  رسالت شغلی اداره مامايی

  - ارتقای سطح سلامت مادران ونوزادان وکاهش مرگ و مير و معلوليت مادران ونوزادان و بهبود کيفيت ارائه مراقبتهای مامايی در سطح منطقه

  •   برنامه ها

- اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت

  -اجرای نظام مراقبت مرگ مادری و پيگيری اجرای مصوبات کميته دانشگاهی کاهش مرگ و مير مادران باردار در بخش درمان

-    برنامه ريزی و پيگيری اجرای اقدامات دهگانه بيمارستان های دوستدار مادر بر اساس راهنمای کشوری اداره سلامت مادران وزارت متبوع

-  برنامه ريزی جهت راه اندازی طرح خوشايند سازی زايمان در بيمارستان های تابعه( شامل کلاس های آمادگی زايمان، زايمان کم درد..)

- روش های کاهش درد زايماندر راستای سیاستهای ابلاغی

- استقرار و اجرای برنامه استاد معين در راستای کاهش مرگ و مير مادران در زير گروههای تخصصی زنان، بيهوشی، داخلی، قلب، جراحی و هماتولوژی

- اجرای برنامه موربیدیتی مادران باردار

- کاهش موربيديتی ناشی از بارداری و زايمان

-ترويج تغذيه با شير مادر (بيمارستان های دوستدار کودک در راستای اهداف کميته کشوری

- ارتقاء سطح آگاهی و مهارت پرسنل مامايی

-بالا بردن رضايت شغلی پرسنل مامايی

-استقرار و اجرای برنامه کشوری نوزاد سالم در راستای اهداف کميته کشوری

-استقرار و اجرای برنامه کشوری احيا نوزاد در راستای اهداف کميته کشوری

-استقرار طرح کشوری KMC (مراقبت آغوشی نوزاد در زايشگاه در راستای اهداف کميته کشوری

-طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی سلامت مادران و نوزادان

-   بهسازی  و بهینه سازی بلوک های زایمان

-برنامه بررسی کیفی بلوک های زایمان

-پيگيری مادران پرخطردر مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها

-کنترل و نظارت بر نحوه ارائه مراقبت های مامايی

  -ارتقاء سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل مامايی (آموزش حين خدمت) از طريق بررسی نياز های آموزشی پرسنل مامايی و برنامه ريزی و ايجاد تسهيلات به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

-تلاش در جهت گسترش فرهنگ آموزش و پژوهش در کادر مامايی ، بر اساس الويت و نياز

-وضعيت موجود امکانات و تجهيزات مراکز درمانی در ارتباط با ارائه خدمات هر چه بهتر به مادران

-کنترل ونظارت در ثبت زایمانهای انجام شده در سامانه ایمان

-پیگیری و ثبت نوزادان بستری در بخش های نوزادان وnicu

- اجرای برنامه حمایت از زوجین نابارور و تجهیز مراکز تحت پوشش و ارزیابی مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی اداره :

نظر به اهمیت سلامت مادر و نوزاد از سال 1388 واحد مامایی در حوزه معاونت درمان با هدف: ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان و کاهش مرگ و میر و معلولیت مادران و نوزادان و بهبود کیفیت ارائه مراقبت های مامایی در سطح منطقه شکل گرفت.

 

 اهم وظایف و فعالیت های اداره مامایی

  - شرح وظایف رئیس اداره مامایی

  - سلامت نوزادان و تغذیه با شیر مادر

  - ترویج زایمان طبیعی

  - سلامت مادران

  - ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات

  - اجرای برنامه خدمات ناباروری

  - اجرای برنامه حمایت از خانواده و جوانسازی جمعیت

 

 

 

شماره تماس مستقیم : 66761129-66761068

تلفن داخلی : 274