اداره نظارت بر درمان درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

شماره تماس : 66761109

اهم وظایف و فعالیت ها ی واحد امور درمانگاه ا:

 

- نظارت بر عملکرد درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی

- رسیدگی به شکایات مربوط به درمانگاهها

- بررسی درخواست افزایش بخش درمانگاهها

- بررسی عملکرد درمانگاهها جهت تائید تمدید پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی درمانگاهها

- تائید گواهی انجام فعالیت پزشکان و دندانپزشکان در درمانگاهها

- تائید اعلام نیاز درمانگاهها به پزشکان و دندانپزشکان

- امور درمانگاه های عمومی : آقایان دکتر زحمت کشان و زیاری

- امور درمانگاه های تخصصی و پوست و مو : خانم دکتر رستمی

- امور درمانگاه های دندانپزشکی : آقای دکتر کامران منش

- امور مراکز جراحی محدود : خانم دکتر ناظم

 

 

 

 

 

اداره نظارت بر درمان درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

شماره تماس : 66761109

اهم وظایف و فعالیت ها :

- نظارت بر عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی

- رسیدگی به شکایات مربوط به امور درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

- بررسی درخواست افزایش بخش درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

- بررسی عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود جهت تائید تمدید پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی

- تائید گواهی انجام فعالیت پزشکان و دندانپزشکان شاغل

- تائید اعلام نیاز درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود به پزشکان و دندانپزشکان

- امور درمانگاه های عمومی : آقای دکتر زحمت کشان و خانم دکتر سیدجوادی

- امور درمانگاه های تخصصی: خانم دکتر رستمی

- امور درمانگاه های دندانپزشکی : خانم احتیاطی

- امور مراکز جراحی محدود : خانم دکتر ناظم