رئیس اداره: مهندس امیر سیفوری

 

 

شرح وظایف :

اداره نیازسنجی تجهيزات پزشكي يكي از ادارات زيرمجموعه هاي معاونت درمان مي باشد كه تمامي فرايندهاي مرتبط با تجهيزات پزشكي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت نظارت و پوشش آن قرار دارد. اهم اين فرايندها عبارتند از:


1- نياز سنجي

كليه مراكز درماني و بیمارستانهای تابعه دانشگاه فهرست نيازهاي خود را در قالب جداول تدوین شده، در اختيار اين اداره قرار داده و پس از جلسات کارشناسی و مشورتي راهكارهاي مناسب براي رفع نيازهاي مراكز درماني طراحي و اجرا مي‌شود. اهم فعالیتهای این حوزه عبارتند از :

- برنامه ریزی به منظور نیازسنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی

- برنامه ریزی  به منظور تهیه و به‌روز‌رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای  ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره: مهندس امیر سیفوری

 

 

شرح وظایف :

اداره نیازسنجی تجهيزات پزشكي يكي از ادارات زيرمجموعه هاي معاونت درمان مي باشد كه تمامي فرايندهاي مرتبط با تجهيزات پزشكي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت نظارت و پوشش آن قرار دارد. اهم اين فرايندها عبارتند از:


1- نياز سنجي

كليه مراكز درماني و بیمارستانهای تابعه دانشگاه فهرست نيازهاي خود را در قالب جداول تدوین شده، در اختيار اين اداره قرار داده و پس از جلسات کارشناسی و مشورتي راهكارهاي مناسب براي رفع نيازهاي مراكز درماني طراحي و اجرا مي‌شود. اهم فعالیتهای این حوزه عبارتند از :

- برنامه ریزی به منظور نیازسنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی

- برنامه ریزی  به منظور تهیه و به‌روز‌رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای  ادامه مطلب