×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست امور اداری و عمومی : اصغر فتوت

سرپرست امور مالی : هدی محمودیان

 

 

 

این اداره وظیفه پشتیبانی، تامین نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات و انجام خدمات را برای کل واحدها و ادارات معاونت درمان بر عهده دارد.

اهداف و وظایف :

  • برنامه ریزی، ساماندهی، هماهنگی، هدایت و نظارت بر واحدهای خدمات، کارپردازی، امور مالی، انبار، تاسیسات، انتظامات، نقلیه، دبیرخانه، بایگانی، نیروی انسانی، تایپ و مخابرات
  • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه پشتیبانی
  • نظارت بر تنظیم بودجه
  • صدور دستورات لازم پشتیبانی به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست