×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

- بخشنامه ها و مستندات اعتباربخشی سال 98 / ( شهریورماه 98 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان ایران / ( شهریور ماه 97 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیک ( مردادماه 97 ) / دانلود فایل

- نامه ابلاغ عدم استفاده از لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار و ترتیب اوراق پرونده اورژانس و سرپایی/ دانلود فایل

                                  * بخشنامه عدم استفاده از لیبل چاپی  / دانلود فایل

- پروتکل رضایت و برائت نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی /درمانی/جراحی / دانلود فایل

- بخشنامه مدت زمان نگهداری فرم ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی و فرم تریاژ / دانلود فایل

- دستورالعمل مدت زمان نگهداری فرم های گزارش مراقبت اورژانس / دانلود فایل

- بخشنامه امحاء پرونده های قلبی و عروقی (دی 94 ) - دانلود فایل

- راهنمای طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی - دانلود فایل

- حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعات بیمارستانی - دانلود فایل

- راهنمای مستند سازی فرم های پرونده پزشکی - دانلود فایل

- بخشنامه های ابلاغ اصلاحیه ماده 495 قانون مجازات اسلامی درخصوص اخذ رضایت و برائت توسط پزشکان / دانلود فایل

- آخرین بخشنامه های مدت زمان نگهداری و مجوزهای امحاء پرونده های پزشکی / دانلود فایل

- بخشنامه بخش های پست پارتوم / دانلود فایل

- بخشنامه حذف شرط ثبت در رایانه برای امحاء پرونده های پزشکی / دانلود فایل

- بخشنامه گزارش آمار بخش های بیمارستانی / دانلود فایل

- دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی و نامه ابلاغ فرایندهای امحاء پرونده / دانلود فایل

- مجوز امحاء پرونده های قلبی فرم های آماری روزانه بیمارستانی / دانلود فایل

- مجوز امحاء فرم های تریاژ / دانلود فایل

 

********

- دستورالعمل ثبت داده ها در آواب - پیوست شماره یک / دانلود فایل

- دستورالعمل ثبت داده ها در آواب - پیوست شماره دو   / دانلود فایل

- بخشنامه فرم های عمومی و تخصصی مدارک پزشکی   / دانلود فایل

- دستورالعمل ساماندهی اسناد  / دانلود فایل

- ابلاغ مجوزهای اختصاصی امحاء   / دانلود فایل

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست