- مجموعه قوانین و دستورالعمل های اعتباربخشی / دانلود فایل

- شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی / اردیبهشت 98 / دانلود فایل

- راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران / نسخه مورد استناد دور پنجم اعتباربخشی ملی سال 1401 / دانلود فایل

- دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان های کشور ( متمم شماره یک ) / دانلود فایل

- مجموعه قوانین و دستورالعمل های اعتباربخشی / دانلود فایل

- شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی / اردیبهشت 98 / دانلود فایل

- راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران / ویرایش چهارم / سال 1398 / دانلود فایل