ارزیابی فناوری سلامت و ارزیابی های اقتصادی :

-        آئین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت در مورد تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        چارچوب ملی نگارش گزارش / دانلود فایل

 

بیمه و مطالبات اقتصادی :

-        دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه / دانلود فایل

-        دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت « ستاد کشوری اجرای برنامه تحول » / دانلود فایل

-        مجموعه دستورالعمل های رسیدگی به اسناد پزشکی / دانلود فایل

-        نکات مهم شیوه نامه اسناد پزشکی / دانلود فایل

پرداخت مبتنی بر عملکرد :

-        ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل / دانلود فایل

-        دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل / دانلود فایل

-        دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی / دانلود فایل

-        برخی مصوبات و تغییرات پرداخت مبتنی بر عملکرد / نشست روز یکشنبه مورخ 23/1/94 / دانلود فایل

-        تغییرات دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد / نشست 1/1/ 94 / دانلود فایل

-         پاسخ به مهمترین سوالات مرتبط با دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد / دانلود فایل

-        انجام محاسبات تعیین سهم بخش / واحدها در سامانه قاصدک / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی –موضوع ماده 15 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش تشخیصی و درمانی –موضوع تبصره 3 ماده 22 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحد پشتیبان –موضوع ماده 28 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش تشخیصی و درمانی و واحد پشتیبان –موضوع بند ج ماده 29 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی –موضوع تبصره 1 ماده 30 / دانلود فایل

راهنمای طبابت بالینی

-        الگوی ملی بومی سازی راهکارهای طبابت بالینی / دانلود فایل

-        راهنمای تحلیل مساله / دانلود فایل

-        راهنمای تدوین پروپوزال / دانلود فایل

-        راهنمای نگارش گزارش اولیه و گزارش نهایی / دانلود فایل

-        سطح بندی تجویز آنتی بیوتیک ها در ایران / دانلود فایل

دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی

-        شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی / دانلود فایل

-        شاخص های ارزیابی عملکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی –شرکت های توسعه دهنده HIS/ دانلود فایل

دستورالعمل های کاهش فرانشیز :

-        اطلاعیه شماره 5 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی برنامه کاهش فرانشیز بیماران بستری / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 6 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت/ مدیریت منابع مالی طرح / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 7 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 8 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / بخش برون سپاری شده / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 9 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / پوشش جراحی ها و اقدامات تهاجمی گرانقیمت / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 11 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 13 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی برنامه طرح تحول / دانلود فایل

-        تنظیم صورتحساب مالی / کاهش فرانشیز بستری و ترویج زایمان طبیعی / دانلود فایل

-        ثبت اطلاعات عملکرد برنامه تحول نظام سلامت / دانلود فایل

-        پیرو ثبت اطلاعات عملکرد/ برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری / دانلود فایل

-        دستورالعمل تخفیف ارزش نسبی / دانلود فایل

 

ابلاغ وزارت متبوع درخصوص تشکیل کمیته « اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی » / دانلود فایل

دستورالعمل های مراقبت موردی :

-        محاسبه حجم خدمت در بخش اورژانس براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های جامع درمانگاه برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های تشخیصی و تخصصی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت برای کارشناسان پروانه دار برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در اتاق عمل برای محاسبه امتیاز خدمت براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش پزشکی هسته یی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش کلینیک / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های بستری برای محاسبه امتیاز خدمت براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل

دستورالعمل های عمومی :

 

- ابلاغ و الزام اتصال کل مراکز و بیمارستان های دولتی و خصوصی به پرونده الکترونیک سلامت / دانلود فایل

 

ارزیابی فناوری سلامت و ارزیابی های اقتصادی :

-        آئین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت در مورد تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        چارچوب ملی نگارش گزارش / دانلود فایل

 

بیمه  :

 

-       پوشش بیمه یی داروی تاکرولیموس آهسته رهش / دانلود فایل

-       دستورالعمل پوشش بیمه یی خدمات نازایی و باروری / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل پوشش بیمه یی داروی اورولیموس / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل پوشش بیمه یی داروی سونیتینیب / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل پوشش بیمه یی واکسن های پنوموکوک پلی والان / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل پوشش بیمه یی محلول استنشاقی تیوتروپیوم بروماید / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل فرانشیز پرداختی بیماران بستری بیمه شدگان کمیته امداد خمینی (ره) / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

-       دستورالعمل هماهنگی و انسجام اجرای مصوبات شورای عالی بیمه سلامت / ( مهر 1400 ) / دانلود فایل

 

-        دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه / دانلود فایل

-        دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت « ستاد کشوری اجرای برنامه تحول » / دانلود فایل

-        مجموعه دستورالعمل های رسیدگی به اسناد پزشکی / دانلود فایل

-        نکات مهم شیوه نامه اسناد پزشکی / دانلود فایل

پرداخت مبتنی بر عملکرد :

-        ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل / دانلود فایل

-        دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل / دانلود فایل

-        دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی / دانلود فایل

-        برخی مصوبات و تغییرات پرداخت مبتنی بر عملکرد / نشست روز یکشنبه مورخ 23/1/94 / دانلود فایل

-        تغییرات دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد / نشست 1/1/ 94 / دانلود فایل

-         پاسخ به مهمترین سوالات مرتبط با دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد / دانلود فایل

-        انجام محاسبات تعیین سهم بخش / واحدها در سامانه قاصدک / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی –موضوع ماده 15 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش تشخیصی و درمانی –موضوع تبصره 3 ماده 22 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحد پشتیبان –موضوع ماده 28 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش تشخیصی و درمانی و واحد پشتیبان –موضوع بند ج ماده 29 / دانلود فایل

-        نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی –موضوع تبصره 1 ماده 30 / دانلود فایل

راهنمای طبابت بالینی

-        الگوی ملی بومی سازی راهکارهای طبابت بالینی / دانلود فایل

-        راهنمای تحلیل مساله / دانلود فایل

-        راهنمای تدوین پروپوزال / دانلود فایل

-        راهنمای نگارش گزارش اولیه و گزارش نهایی / دانلود فایل

-        سطح بندی تجویز آنتی بیوتیک ها در ایران / دانلود فایل

دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی

-        شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی / دانلود فایل

-        شاخص های ارزیابی عملکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی –شرکت های توسعه دهنده HIS/ دانلود فایل

دستورالعمل های کاهش فرانشیز :

-        اطلاعیه شماره 5 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی برنامه کاهش فرانشیز بیماران بستری / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 6 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت/ مدیریت منابع مالی طرح / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 7 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 8 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / بخش برون سپاری شده / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 9 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / پوشش جراحی ها و اقدامات تهاجمی گرانقیمت / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 11 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز / دانلود فایل

-        اطلاعیه شماره 13 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت / راهکارهای اجرایی برنامه طرح تحول / دانلود فایل

-        تنظیم صورتحساب مالی / کاهش فرانشیز بستری و ترویج زایمان طبیعی / دانلود فایل

-        ثبت اطلاعات عملکرد برنامه تحول نظام سلامت / دانلود فایل

-        پیرو ثبت اطلاعات عملکرد/ برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری / دانلود فایل

-        دستورالعمل تخفیف ارزش نسبی / دانلود فایل

 

ابلاغ وزارت متبوع درخصوص تشکیل کمیته « اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی » / دانلود فایل

دستورالعمل های مراقبت موردی :

-        محاسبه حجم خدمت در بخش اورژانس براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های جامع درمانگاه برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های تشخیصی و تخصصی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت برای کارشناسان پروانه دار برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در اتاق عمل برای محاسبه امتیاز خدمت براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش پزشکی هسته یی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش کلینیک / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی برای محاسبه امتیاز خدمت / دانلود فایل

-        محاسبه حجم خدمت در بخش های بستری برای محاسبه امتیاز خدمت براساس روش مراقبت موردی / دانلود فایل