- آئین نامه تاسیس سلامت کده طب ایرانی / دانلود فایل

- آئین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود / دانلود فایل

- آئین نامه نحوه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی / دانلود فایل

- آئین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایرانی / دانلود فایل

- آئین نامه اجرائی طب مکمل / دانلود فایل

- دستورالعمل اجرایی ماده 4 آئین نامه نحوه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی / دانلود فایل

- دستورالعمل نحوه انجام تعهدات متعهدین تخصصی رشته های طب سنتی و داروسازی سنتی / دانلود فایل

- شرایط اضافه شدن خدمات طب ایرانی به پروانه بهره برداری درمانگاه / دانلود فایل

- شرایط اضافه شدن خدمات طب ایرانی به پروانه بهره برداری کلینیک ویژه / دانلود فایل

- نحوه همکاری دانش آموختگان رشته طب ایرانی در مقطع دکتری تخصصی در واحدهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / دانلود فایل

- آئین نامه تاسیس سلامت کده طب ایرانی / دانلود فایل