نظام مراقبت مرگ پری ناتال :

 

راهنمای تشکیل کمیته دانشگاهی، شهرستانی و بیمارستانی و بررسی مرگ و میر پری ناتال و پایش شهرستان و بیمارستان

نکات مهم در اجرای نظام مراقبت مرگ پری ناتال در سال 91

طبقه بندی مرده زایی براساس وضعیت های مرتبط با مرگ

 

 

سطح بندی خدمات پری ناتال :

 

استانداردهای بخش های مراقبت از نوزاد

دستورالعمل بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

 

 

ترویج تغذیه با شیر مادر :

 

دستورالعمل BF :

                      - دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ( بخش زنان و زایمان- اطفال )

                      - حمام نمون

                      - لزوم مشاوره صحیح با مادران دارای مشکل در امر شیردهی توسط پزشکان

                       - کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

                       - نحوه مراقبت از بند ناف و استفاده از قطره های چشمی در نوزادان

                       - مصرف لیتیوم و داروهای آنتی تیروئید در دوران شیردهی (drugs )

                       - نکات مهم در جلوگیری از شکست در امر شیردهی

                       - اهمیت تماس والدین با نوزادان نارس یا بیمار در بخش های NICU

                       - برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش های NICU و کودکان بیمار

                       - حداکثر زمان NPO برای شیرخواران قبل از جراحی

                       - ممنوع بودن قراردادن شیرخشک، شیشه شیر و پستانک در معرض دید در داروخانه ها

                       - دستورالعمل ضرورت تقویت برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

                       - نکات مهم در پیشگیری از تجویز شیر مصنوعی به نوزادان

                       - مهارت های لازم جهت مشاورین در امر شیردهی 

                       - نحوه برخورد کارکنان با کمبود شیر مادر در نوزادان پس از 4 ماهگی

                       - مشکلات مربوط به کیفیت شیرهای مصنوعی

                       - ممنوعیت تبلیغ محصولات شرکت های وارد کننده یا تولید کننده شیر مصنوعی

                       - غربالگری زودرس تغذیه با شیر مادر ( hypothyroid screening )

                       - برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش های NICU و کودکان بیمار 

                       - ضرورت حضور مادر در بخش های NICU

                       - شروع تغذیه با شیر مادر در ساعات اول زندگی

                       - شرایط ابقاء لوح دوستدار کودک

 

دوستدار مادر :

دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE ) در بارداری و پس از زایمان ( برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی ) - ویرایش فروردین 1395 - دانلود فایل

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

بخشنامه مراقبت از مادر باردار

دستورالعمل مامای همراه

اعتباربخشی بلوک زایمان

اقدامات ده گانه بیمارستان های دوستدار مادر

راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روش های دارویی

راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، تولد( هنگام زایمان)، شیردهی و نوزادی

مراحل زایمان

پروتکل زایمان بدون درد - تابستان 94 - دانلود

 

 

 

دستورالعمل شیر مادر :


 

- مراقبت از نوزاد در  NICU- دانلود فایل

 

- زمان NPO / دانلود فایل

 

- مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک / دانلود فایل

 

- ابقاء لوح دوستدار کودک / دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 1/ دانولد فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 2/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 3/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 4/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 5/ دانلود فایل

 

- ایدز / دانلود فایل

 

- آموزش شیردهی / دانلود فایل

 

- برنامه های آموزشی شیردهی / دانلود فایل

 

- پاسخ درباره ابهامات مرخصی زایمان / دانلود فایل

 

- تماس پوست با پوست / دانلود فایل

 

- حمام نمودن نوزاد / دانلود فایل

 

- دارو در شیردهی / دانلود فایل

 

- دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک / دانلود فایل

  

 سایر :

- اندیکاسیون های سقط درمانی ( سال 96) / دانلود فایل

 

نظام مراقبت مرگ پری ناتال :

 

راهنمای تشکیل کمیته دانشگاهی، شهرستانی و بیمارستانی و بررسی مرگ و میر پری ناتال و پایش شهرستان و بیمارستان

نکات مهم در اجرای نظام مراقبت مرگ پری ناتال در سال 91

طبقه بندی مرده زایی براساس وضعیت های مرتبط با مرگ

 

 

سطح بندی خدمات پری ناتال :

 

استانداردهای بخش های مراقبت از نوزاد

دستورالعمل بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

 

 

ترویج تغذیه با شیر مادر :

 

دستورالعمل BF :

                      - دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ( بخش زنان و زایمان- اطفال )

                      - حمام نمون

                      - لزوم مشاوره صحیح با مادران دارای مشکل در امر شیردهی توسط پزشکان

                       - کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

                       - نحوه مراقبت از بند ناف و استفاده از قطره های چشمی در نوزادان

                       - مصرف لیتیوم و داروهای آنتی تیروئید در دوران شیردهی (drugs )

                       - نکات مهم در جلوگیری از شکست در امر شیردهی

                       - اهمیت تماس والدین با نوزادان نارس یا بیمار در بخش های NICU

                       - برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش های NICU و کودکان بیمار

                       - حداکثر زمان NPO برای شیرخواران قبل از جراحی

                       - ممنوع بودن قراردادن شیرخشک، شیشه شیر و پستانک در معرض دید در داروخانه ها

                       - دستورالعمل ضرورت تقویت برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

                       - نکات مهم در پیشگیری از تجویز شیر مصنوعی به نوزادان

                       - مهارت های لازم جهت مشاورین در امر شیردهی 

                       - نحوه برخورد کارکنان با کمبود شیر مادر در نوزادان پس از 4 ماهگی

                       - مشکلات مربوط به کیفیت شیرهای مصنوعی

                       - ممنوعیت تبلیغ محصولات شرکت های وارد کننده یا تولید کننده شیر مصنوعی

                       - غربالگری زودرس تغذیه با شیر مادر ( hypothyroid screening )

                       - برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش های NICU و کودکان بیمار 

                       - ضرورت حضور مادر در بخش های NICU

                       - شروع تغذیه با شیر مادر در ساعات اول زندگی

                       - شرایط ابقاء لوح دوستدار کودک

 

دوستدار مادر :

دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE ) در بارداری و پس از زایمان ( برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی ) - ویرایش فروردین 1395 - دانلود فایل

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

بخشنامه مراقبت از مادر باردار

دستورالعمل مامای همراه

اعتباربخشی بلوک زایمان

اقدامات ده گانه بیمارستان های دوستدار مادر

راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روش های دارویی

راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، تولد( هنگام زایمان)، شیردهی و نوزادی

مراحل زایمان

پروتکل زایمان بدون درد - تابستان 94 - دانلود

 

 

 

دستورالعمل شیر مادر :


 

- مراقبت از نوزاد در  NICU- دانلود فایل

 

- زمان NPO / دانلود فایل

 

- مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک / دانلود فایل

 

- ابقاء لوح دوستدار کودک / دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 1/ دانولد فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 2/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 3/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 4/ دانلود فایل

 

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 5/ دانلود فایل

 

- ایدز / دانلود فایل

 

- آموزش شیردهی / دانلود فایل

 

- برنامه های آموزشی شیردهی / دانلود فایل

 

- پاسخ درباره ابهامات مرخصی زایمان / دانلود فایل

 

- تماس پوست با پوست / دانلود فایل

 

- حمام نمودن نوزاد / دانلود فایل

 

- دارو در شیردهی / دانلود فایل

 

- دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک / دانلود فایل

 

 سایر :

 

- کارت مراقبت ویژه کودک سالم و نوزاد نارس / ( آذرماه 1400 ) / دانلود فایل

 

- اندیکاسیون های سقط درمانی ( سال 96) / دانلود فایل