بیماران خاص

 • راهنمای نحوه ارسال اطلاعات بیماران خاص / دانلود فایل
 • آئین نامه تأسيس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانیدر بيمارستان های دولتی، عمومی غير دولتی و خصوصی / دانلود فایل
 • دستورالعمل کاربری سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده / دانلود فایل
 • دستورالعمل مراکز جامع بیماران خاص / دانلود فایل
 • آئین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان / دانلود فایل
 • تعهدات بیمه برای بیماران پیوند مغز استخوان / دانلود فایل
 • لیست داروهای مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی / دانلود فایل

نیازمندان

 • دستورالعمل تخفیف کمک هزینه قبض برق / دانلود فایل
 • دستورالعمل اجرائي نحوه كمك به پرداخت فرانشيز بيماران نيازمند / دانلود فایل
 • دستورالعمل ارسال اطلاعات بیماران سوختگی، روانی، نیازمند، مسمومین و مصدومین ترافیکی/ دانلود فایل
 • ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران نیازمند، مسمومین، سوختگی و روانی / دانلود فایل
 • ثبت عملکرد پرداخت اعتبارات بیماران سوختگی، روانی، نیازمند، مسمومین و حوادث ترافیکی/ دانلود فایل
 • دستورالعمل برخورد با بیمار مبتلا به مسمومیت با سرب / دانلود فایل

 

بیماران خاص

 • راهنمای نحوه ارسال اطلاعات بیماران خاص / دانلود فایل
 • آئین نامه تأسيس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانیدر بيمارستان های دولتی، عمومی غير دولتی و خصوصی / دانلود فایل
 • دستورالعمل کاربری سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده / دانلود فایل
 • دستورالعمل مراکز جامع بیماران خاص / دانلود فایل
 • آئین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان / دانلود فایل
 • تعهدات بیمه برای بیماران پیوند مغز استخوان / دانلود فایل
 • لیست داروهای مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی / دانلود فایل

نیازمندان

 • دستورالعمل تخفیف کمک هزینه قبض برق / دانلود فایل
 • دستورالعمل اجرائي نحوه كمك به پرداخت فرانشيز بيماران نيازمند / دانلود فایل
 • دستورالعمل ارسال اطلاعات بیماران سوختگی، روانی، نیازمند و مسمومین/ دانلود فایل
 • ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران نیازمند، مسمومین، سوختگی و روانی / دانلود فایل
 • ثبت عملکرد پرداخت اعتبارات بیماران سوختگی، روانی، نیازمند و مسمومین/ دانلود فایل
 • دستورالعمل برخورد با بیمار مبتلا به مسمومیت با سرب / دانلود فایل