دستورالعمل ثبت گواهی فوت توسط پزشکان صادرکننده گواهی فوت در بخش دولتی و خصوصی ( مهر 98 ) - دانلود فایل

آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها - دانلود فایل

-  دستورالعمل رسیدگی به سوء رفتارهای حرفه یی در کمیته های اخلاق بالینی / خرداد 1400 / دانلود فایل

-  ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام  درمان کشور  / خرداد 1400 / دانلود فایل

-  قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات / خرداد 1400 / دانلود فایل 

- دستورالعمل مدیریت خدمات پزشکی بازساختی و سلول درمانی / خرداد 1400 / دانلود فایل

- دستورالعمل ثبت گواهی فوت توسط پزشکان صادرکننده گواهی فوت در بخش دولتی و خصوصی ( مهر 98 ) - دانلود فایل

- آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها - دانلود فایل

- بخشنامه الزام پذیرش و درمان بدون قید و شرط بیماران اورژانسی  / دانلود فایل