- دستورالعمل ثبت گواهی های فوت توسط پزشکان صادرکننده گواهی فوت در بخش دولتی و خصوصی / ( مهر 98 ) - دانلود فایل

- بخشنامه صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب k  / دانلود فایل

- بخشنامه غیر مجاز بودن استفاده از دستگاههای الکترو لیز ، الکتروکوتر ، کرایوتراپی و لیزر توسط پزشکان عمومی / دانلود فایل 

- بخشنامه الزام پذیرش و درمان بدون قید و شرط بیماران اورژانسی  / دانلود فایل

- بخشنامه ممنوعیت مداخله نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در امور پزشکی قبل از انجام تعهدات این قانون / دانلود فایل

- بخشنامه درخصوص معاینه پرده بکارت توسط پزشکان عمومی / دانلود فایل

- بخشنامه ممنوعیت استفاده از دستگاههای سولاریوم و کیت های PRP(جهت کاربرد پوست و زیبایی) / دانلود فایل

- ممنوعیت جراحی فک و صورت در مراکز جراحی محدود/ دانلود فایل

- ممنوعیت بکارگیری پرسنل پرستاری بدون مدرک پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی و دانشجویان پرستاری / دانلود فایل 

- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی / دانلود فایل 

- بخشنامه درخصوص انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش  توسط متخصصین داخلی / دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص استفاده از دستگاه لیپوماتیک / دانلود فایل

- آئین نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان / دانلود فایل

- در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی / دانلود فایل

- بخشنامه درخصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان / دانلود فایل

- شرح وظایف مؤسس و مسئولین فنی مؤسسات سرپایی و بستری / دانلود فایل

- شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی / دانلود فایل

- ساماندهی و نظارت بر ساختمان پزشکان و انطباق آن با آئین نامه و دستورالعمل مطب / دانلود فایل

- لیست تجهیزات و الزامات قانونی مطب پزشکان و دندانپزشکان / دانلود فایل

- آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس/ دانلود فایل

- در خصوص استفاده از دستگاه Cavitationجهت درمان غیر تهاجمی سلولیت / دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص تعداد یونیت بخش دندانپزشکی درمانگاههای خیریه / دانلود فایل

- بخشنامه الزامات قانونی کاشت مو/ دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص درج آگهی های غیر مجاز و گمراه کننده مرتبط با امور پزشکی در نشریات و جراید / دانلود فایل

- آئین نامه استانداردسازی تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی، شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی / دانلود فایل

- در خصوص حذف گواهی معافیت از انجام قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان (جهت برخی از گروهها)/ دانلود فایل

- ممنوعیت بکارگیری پزشکان حین انجام تعهدات قانونی / دانلود فایل

- در خصوص استفاده از دستگاههای لیزر تخصصی ، لیپولیز ، لیپوماتیک و کرایولیپولیز در مطب ها و درمانگاههای عمومی و پوست / دانلود فایل

- ابلاغ نحوه پوشش بیمه پاپ اسمیر و HPV پاپ اسمیر / دانلود فایل

- دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری / دانلود فایل

- شرایط اضافه شدن خدمات طب ایرانی به پروانه بهره برداری درمانگاه عمومی ( شبانه روزی ) و کلینیک ویژه مستقل دانشگاهی / دانلود فایل

- لیست دارو و لوازم ترالی اورژانس جهت استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی / دانلود فایل

- ممنوعیت جراحی فک و صورت در مراکز جراحی محدود/ دانلود فایل

- در خصوص اعلام بکارگیری و یا قطع همکاری پرسنل پزشکی و پیراپزشکی / دانلود فایل

- لیست تجهیزات و الزامات قانونی مطب پزشکان و دندانپزشکان / دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص تعداد یونیت بخش دندانپزشکی درمانگاه های خیریه / دانلود فایل

- بخشنامه الزامات قانونی کاشت مو/ دانلود فایل

- در خصوص استفاده از دستگاههای لیزر تخصصی، لیپولیز، لیپوماتیک و کرایولیپولیز در مطب ها و درمانگاه های عمومی و پوست / دانلود فایل