استانداردهای فضای فیزیکی - سال 91

آئین نامه مراکز پزشکی هسته یی

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

راهنمای متقاضیان تمدید پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی

بخشنامه کلی اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها- شرایط موسسین

روند اخذ مجوز مراکز ارائه دهنده خدمت رادیوتراپی به روش  IMRT / دانلود فایل

بررسی امکان تقبل مسئولین فنی بخش های رادیولوژی دهان و فک و صورت درمانگاه ها / دانلود فایل

رعایت مقررات انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس – انجام سونوگرافی بانوان / دانلود فایل

تاکید بر قوانین انطباق / دانلود فایل

صدور مجوز دستگاه CBCT به مراکز رادیولوژی دهان و فک و صورت فعال و دارای موافقت اصولی معتبر / دانلود فایل

نظارت بر اخذ تعرفه های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه یی / دانلود فایل

استانداردهای فضای فیزیکی - سال 91

آئین نامه مراکز پزشکی هسته یی

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

راهنمای متقاضیان تمدید پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی

بخشنامه کلی اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها- شرایط موسسین