- آئین نامه تاسیس و بهره برداری شرکت های تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت / دانلود فایل

 

- شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر / دانلود فایل

- لزوم ثبت صحیح و کامل اطلاعات بیماران سرپایی خارجی مراجعه کننده به بیمارستان ها / دانلود فایل

- دستورالعمل « ممنوعیت پذیرش بیماران خارجی در موسسات پزشکی فاقد مجوز IPD» / دانلود فایل

- دستورالعمل ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل تعیین نرخ خدمات بیماران بین الملل در بخش دولتی / دانلود فایل

- کتابچه راهنمای تاسیس دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان / دانلود فایل

- راهنمای ورود به سامانه مدیریت آمار و اطلاعات بیمارستانی / دانلود فایل

- جدول حد نصاب تایید صلاحیت اولیه توسط دانشگاه / دانلود فایل

- تعهد نامه / دانلود فایل