- شرایط تایید نقشه موسسات درمانی / دانلود فایل

- دستورالعمل شرایط و نحوه انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانی / دانلود فایل

- شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی / دانلود فایل