- حذف فرآورده های داروی رانیتیدین از بازار دارویی کشور / دانلود نامه معاونت درماناطلاعیه سازمان غذا و دارو

 - استاندارد آسانسور / ( اردیبشهت 98 ) / دانلود فایل

- بخشنامه برچسب گذاری داروهای هشدار بالا / ( اردیبهشت 98 ) / دانلود فایل

- رضایت و برائت / ( اردیبهشت 98 ) / دانلود فایل

استاندارد گازهای طبی و ایمنی بیمار

-        استاندارد IEC60601/ دانلود فایل

-        استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        استاندارد اکسیژن / دانلود فایل

-        استاندارد آتلت / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 1 / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 2 / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 3 / دانلود فایل

-        استاندارد شیلنگ / دانلود فایل

-        استاندارد لوله کشی گاز طبی / دانلود فایل

-        استاندارد نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        ایمنی سیلندر گاز / دانلود فایل

-        آزمون بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز / دانلود فایل

-        بازرسی سیلندرها / دانلود فایل

-        تغییر کاربری سیلندر / دانلود فایل

-        تولید اکسیژن / دانلود فایل

-        جابجایی ایمن سیلندرها / دانلود فایل

-        جابجایی سیلندر گازها / دانلود فایل

-        رنگ آمیزی و بررسی محتوای سیلندر گازها / دانلود فایل

-        نیتروس اکسیژن برای مصارف طبی و روش آزمون / دانلود فایل

-        ویژگی لوله کشی گازهای طبی خلاء و فشرده / دانلود فایل

-        ویژگی و روش های گاز اکسیژن طبی / دانلود فایل

 

راهنماهای بالینی ایمنی بیمار :

-        رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران / سال 95/ دانلود فایل

-        دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست / سال 95 / دانلود فایل

-        پروتکل رضایت و برائت آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی / درمانی/ جراحی براساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران / سال 95 / دانلود فایل

-        بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه / سال 94 / دانلود فایل

-        داروهای حیات بخش و ضروری / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با هشدار بالا / سال 94 / دانلود فایل

-        الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای ) تهاجمی / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها / سال 93 / دانلود فایل

-        دستورالعمل استریلیزاسیون فوری / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای بهداشت دست در مراقبت از از بیماران / سال 93 / دانلود فایل

-        دستورالعمل تزریقات ایمن / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای جراحی ایمن / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای شناسایی صحیح بیماران / سال 93 / دانلود فایل

- کدهای اضطرار در بیمارستان / دانلود فایل

- اضافه شدن داروی فاموتیدین به فهرست داروهای ترالی احیا و قفسه دارویی بخش اورژانس / دانلود فایل

- بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا – فهرست جدید داروهای با هشدار بالا / دانلود فایل 1 و فایل 2

- حذف فرآورده های داروی رانیتیدین از بازار دارویی کشور / دانلود نامه معاونت درماناطلاعیه سازمان غذا و دارو

 - استاندارد آسانسور / ( اردیبشهت 98 ) / دانلود فایل

- بخشنامه برچسب گذاری داروهای هشدار بالا / ( اردیبهشت 98 ) / دانلود فایل

- رضایت و برائت / ( اردیبهشت 98 ) / دانلود فایل

استاندارد گازهای طبی و ایمنی بیمار

-        استاندارد IEC60601/ دانلود فایل

-        استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        استاندارد اکسیژن / دانلود فایل

-        استاندارد آتلت / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 1 / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 2 / دانلود فایل

-        استاندارد رگولاتور 3 / دانلود فایل

-        استاندارد شیلنگ / دانلود فایل

-        استاندارد لوله کشی گاز طبی / دانلود فایل

-        استاندارد نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

-        ایمنی سیلندر گاز / دانلود فایل

-        آزمون بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز / دانلود فایل

-        بازرسی سیلندرها / دانلود فایل

-        تغییر کاربری سیلندر / دانلود فایل

-        تولید اکسیژن / دانلود فایل

-        جابجایی ایمن سیلندرها / دانلود فایل

-        جابجایی سیلندر گازها / دانلود فایل

-        رنگ آمیزی و بررسی محتوای سیلندر گازها / دانلود فایل

-        نیتروس اکسیژن برای مصارف طبی و روش آزمون / دانلود فایل

-        ویژگی لوله کشی گازهای طبی خلاء و فشرده / دانلود فایل

-        ویژگی و روش های گاز اکسیژن طبی / دانلود فایل

 

راهنماهای بالینی ایمنی بیمار :

-        رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران / سال 95/ دانلود فایل

-        دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست / سال 95 / دانلود فایل

-        پروتکل رضایت و برائت آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی / درمانی/ جراحی براساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران / سال 95 / دانلود فایل

-        بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه / سال 94 / دانلود فایل

-        داروهای حیات بخش و ضروری / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با هشدار بالا / سال 94 / دانلود فایل

-        الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای ) تهاجمی / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 94 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها / سال 93 / دانلود فایل

-        دستورالعمل استریلیزاسیون فوری / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای بهداشت دست در مراقبت از از بیماران / سال 93 / دانلود فایل

-        دستورالعمل تزریقات ایمن / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای جراحی ایمن / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار / سال 93 / دانلود فایل

-        راهنمای شناسایی صحیح بیماران / سال 93 / دانلود فایل