تحلیل ریشه یی

 

-         تحلیل ریشه یی یک مورد واقعه ناخواسته درمانی ( سقوط بیمار ) / دانلود فایل

 

راهنمای خودکشی :

 

 

-         راهنمای شناسایی بیماران بزرگسال در معرض خودکشی ( بخش غیر روانپزشکی ) / دانلود فایل

-         سوالات غربالگری بیماران در معرض خطر خودکشی / دانلود فایل

 

شیوه نامه نظارتی وقایع ناخواسته درمانی

 

 

-         ابلاغ شیوه نامه نظارتی درخصوص وقوع وقایع ناخواسته درمانی / دانلود فایل