سوال 1: تعیین محل مرکز دیالیز بیماران بر اساس چه معیاری است؟

پاسخ: با توجه به منطقه محل سکونت بیماران در مراکز سه دانشگاه علوم پزشکی ایران و بهشتی و تهران جایابی می شوند.

سوال 2: آیا هزینه دیالیز در کلیه مراکز دولتی و خصوصی رایگان است ؟

پاسخ: بله درصورت انجام فرایند خاص کردن دفترچه بیمه بیماران که شامل مراحل زیر می باشد: مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت بیماران - دریافت معرفی نامه جهت مرکز دیالیز - مراجعه به شعبه بیمه

سوال 3: صدور حواله دارویی الکترونیکی برچه مبنایی انجام می شود؟

پاسخ: حواله دارو پیوند جهت بیماران ساکن استان تهران بر اساس مرکز  پیوند صورت می گیرد و برای بیماران ساکن سایر استانها باید به معاونت درمان استان محل سکونت خود مراجعه نمایند. حواله دارو ام اس جهت بیماران ساکن استان تهران بر اساس منطقه محل سکونت بیماران جهت  داروخانه های منتخب همان دانشگاه صادر می گردد.

سوال 4: بیماران دیابتی برای دریافت انسولین و خدمات درمانی چه اقداماتی باید انجام دهند؟

پاسخ: تشکیل پرونده الکترونیکی در مرکز درمانی که دارای پایگاه دیابت می باشد.     

سوال 5: اسامی مراکز منتخب برای بیماران خاص جهت دریافت خدمات دندانپزشکی ؟

پاسخ:  مراجعه کودکان به مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید و سایر بیماران خاص به دانشکده دندانپزشکی .