- بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش / دانلود فایل

- آزمایشگاه های خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه / دانلود فایل

- مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری تابعه دانشگاه ( مراکز فعال مورد تایید ) / دانلود فایل

- مراکز مراقبت های بالینی در منزل / دانلود فایل

- سلامتکده های طب ایرانی / دانلود فایل

- مراکز ناباروری تحت پوشش دانشگاه / دانلود فایل