واحد ایمنی بیمار

 

 

شرح وظایف :

- نظارت براجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع مرتبط با ایمنی بیمار

- بازدید و نظارت  بیمارستانها و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهكارهاي عملي برای رسیدن به استاندارد مطلوب

- تهیه گزارش تحلیلی و ارائه بازخورد به مسئولين مربوطه و پي گيري جهت رفع نقاط ضعف  

- اجراي مداخلات برای بهبود ارتقاء کیفیت و کمیت  استاندارد  ایمنی بیمار بر اساس برنامه عملياتي                                                                                               

- شركت و همكاري فعالانه درتدوين پروتکل /بخشنامه  و..... در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه و ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار

- طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي/ اساسی / پیشرفته  بيمارستان هاي دوستدار ايمني  برای بیمارستانهای تحت پوشش بر اساس گزارش  وقایع ناخواسته درمانی واصله و نتایج ارزیابی استانداردهای ایمنی بیمار برای گروهای هدف ( پرستاران / کارورزان / دستیاران / اعضاء هیئت علمی و.... )

- پایش و ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی اجرا شده برای کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مسئولین فنی  مراکز تحت پوشش و ستاد

- تشویق کردن افراد توانمند در سطح بیمارستانهای تحت پوشش و استفاده از توان علمی آنان در طراحی و تدوین چک لیست ها و پروتکل ها و ... در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار

- هماهنگی بین بخشی و خارج بخشی به منظور  ارتقا ء ایمنی بیمار

- تعيين اولويت ها ي پژوهشي  ایمنی بیمار، اعلام به واحد هاي ذيربط وهمکاری در انجام طرح های پژوهشی       

 

 

            - اسلاید همایش ها و نشست ها