- پوشش خدمات پرتواتر ستاره دار در برنامه تصادفات / دانلود فایل

- نحوه پوشش تعرفه آمبولانس در دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) یا مصدومین ترافیکی / دانلود فایل

- مشاوره مصدومین حوادث ترافیکی توسط متخصصین پزشکی قانونی / دانلود فایل

- ابلاغیه درخصوص بیماران تصادفی مبتلا به کووید 19 / دانلود فایل

- دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی ( 2 ) / دانلود فایل

- آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه / دانلود فایل