واحد نظارت بر درمان مطب ها

 

 

شرح وظایف:

- نظارت بر عملکرد مطب ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه (1و3و4و7و8و12و13و14و15(ضلع شمالی بزرگراه بعثت) و شهرستان های ورامین، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه و شمیرانات) و اعلام نواقص به پزشک مربوطه

- بازدید و بازرسی از مراکز غیر مجاز وانجام اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی

- بررسی گزارشات مردمی در خصوص مطب ها و مراکز غیر مجاز

- صدور گواهی اشتغال به کار پزشکان

- مکاتبه با سازمان نظام پزشکی، دادسرای جرائم پزشکی و تعزیرات حکومتی استان تهران

- جوابیه مکاتبات از سازمان تعزیرات

- جوابیه مکاتبات شبکه های (استعلام و گرفتن مشاوره جهت مراکز تحت پوشش)

- دریافت درخواست دفترچه گواهی فوت، بررسی و در صورت عدم مشکل تائید جهت دریافت

- تایید تحویل دفترچه گواهی فوت پزشکان

 

کارشناسان امور مطب ها: آقایان دکتر حجت اله مقیمی و محسن فردوسی بادی و خانم ها دکتر رعنا سراجی، دکتر مهناز شیخ شعاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست: دکتر رنا سراجی

 

 

شرح وظایف:

-بررسی مدارک و صدور گواهی اشتغال پزشکان شاغل در مطب ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه

- رسیدگی به شکایات و گزارش های وارده درخصوص مطب ها و مراکز غیر مجاز( فعالیت های غیرمجاز، اضافه تعرفه و ...) از منابع مختلف (دادسرای جرائم پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، گزارشات مردمی و ...)

- مکاتبات با سازمان نظام پزشکی ، دادسرای جرائم پزشکی و تعزیرات حکومتی و ... درخصوص امور نظارت بر مطب های حوزه نظارت

-ارجاع تخلفات به مراجع قضایی

 

 

 

کارشناسان امور مطب ها: دکتر مهناز شیخ شعایی، دکتر فاطمه یوسف طاشی، دکتر علیرضا جندقی