وقایع ناخواسته درمانی

 

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای  صحیح شیوه نامه نظارتی ابلاغی وزارت متبوع ( وقایع ناخواسته  درمانی )
 • طبقه بندی خطاها و گزارش آن به  مدیران ارشد سازمان
 • جمع بندی وقایع ناخواسته درمانی بيمار و گزارش آن  توسط معاون درمان در هیئت رئیسه دانشگاه ( ماهانه – فصلی  -  سالانه)
 • به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه و ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار و گزاردهی  خطاهای پزشکی  ؛ تشویق کردن افراد توانمند در سطح مراکز تحت پوشش و استفاده از توان علمی آنان در طراحی و تدوین پروتکل / بخشنامه  در سازمان
 • طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان بر اساس گزارش  وقایع ناخواسته درمانی واصله برای گروهای هدف ( پرستاران / کارورزان / دستیاران / اعضاء هیئت علمی و... )
 • همکاری در آموزش  خطاهای پزشکی با معاونت آموزشی دانشگاه/ دانشکده پزشکی و...  /سایر دانشگاهها/ وزارت متبوع
 • حضور در محل و تحلیل ریشه ای خطاهای گزارش شده از بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و مراکز تصویر برداری
 • ارسال گزارش وقایع  به تیم تخصصی مرتبط در خصوص  وقایع ناخواسته درمانی و اخذ نظریه ارشادی از تیم تخصصی دانشگاه
 • بارگذاری فرم، تحلیل ریشه ای و صورتجلسه وقایع ناخواسته درمانی  اتوماسیون شده از مراکز در سامانه never event
 • تجزيه تحليل آمار و اطلاعات مرتبط با خطاهای پزشکی از مراكز درماني دانشگاهي، غير دانشگاهي وساير واحد هاي ذيربط ، ارائه گزارش به مسئو لين و برنامه ريزي جهت ارتقا شاخص های مربوطه
 • ارائه پیشنهاد بازمهندسي فرايندهاي اصلي و كليدي دانشگاه از طريق آسيب‌شناسي و تحلیل ریشه ای فرايند موجود و طراحي مدل بهبود فرايند و ابلاغ فرايند بهبود يافته به واحدهاي ذيربط
 • هماهنگی بین بخشی و خارج بخشی  دانشگاه به منظور  ارتقا ء گزارش دهی خطاهای پزشکی و اصلاح فرآیندهای مربوطه
 • برگزاری کمیته مدیریت خطا در معاونت درمان
 • عضو کمیته خطا در وزارت متبوع
 • تعيين اولويت ها ي پژوهشي  در زمینه خطاهای پزشکی در سطح دانشگاه و اعلام آن  به واحد هاي ذيربط وهمکاری در انجام طرح های پژوهشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقایع ناخواسته درمانی

 

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای  صحیح شیوه نامه نظارتی ابلاغی وزارت متبوع ( وقایع ناخواسته  درمانی )
 • طبقه بندی خطاها و گزارش آن به  مدیران ارشد سازمان
 • جمع بندی وقایع ناخواسته درمانی بيمار و گزارش آن  توسط معاون درمان در هیئت رئیسه دانشگاه ( ماهانه – فصلی  -  سالانه)
 • به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه و ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار و گزاردهی  خطاهای پزشکی  ؛ تشویق کردن افراد توانمند در سطح مراکز تحت پوشش و استفاده از توان علمی آنان در طراحی و تدوین پروتکل / بخشنامه  در سازمان
 • طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان بر اساس گزارش  وقایع ناخواسته درمانی واصله برای گروهای هدف ( پرستاران / کارورزان / دستیاران / اعضاء هیئت علمی و... )
 • همکاری در آموزش  خطاهای پزشکی با معاونت آموزشی دانشگاه/ دانشکده پزشکی و...  /سایر دانشگاهها/ وزارت متبوع
 • حضور در محل و تحلیل ریشه ای خطاهای گزارش شده از بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و مراکز تصویر برداری
 • ارسال گزارش وقایع  به تیم تخصصی مرتبط در خصوص  وقایع ناخواسته درمانی و اخذ نظریه ارشادی از تیم تخصصی دانشگاه
 • بارگذاری فرم، تحلیل ریشه ای و صورتجلسه وقایع ناخواسته درمانی  اتوماسیون شده از مراکز در سامانه never event
 • تجزيه تحليل آمار و اطلاعات مرتبط با خطاهای پزشکی از مراكز درماني دانشگاهي، غير دانشگاهي وساير واحد هاي ذيربط ، ارائه گزارش به مسئو لين و برنامه ريزي جهت ارتقا شاخص های مربوطه
 • ارائه پیشنهاد بازمهندسي فرايندهاي اصلي و كليدي دانشگاه از طريق آسيب‌شناسي و تحلیل ریشه ای فرايند موجود و طراحي مدل بهبود فرايند و ابلاغ فرايند بهبود يافته به واحدهاي ذيربط
 • هماهنگی بین بخشی و خارج بخشی  دانشگاه به منظور  ارتقا ء گزارش دهی خطاهای پزشکی و اصلاح فرآیندهای مربوطه
 • برگزاری کمیته مدیریت خطا در معاونت درمان
 • عضو کمیته خطا در وزارت متبوع
 • تعيين اولويت ها ي پژوهشي  در زمینه خطاهای پزشکی در سطح دانشگاه و اعلام آن  به واحد هاي ذيربط وهمکاری در انجام طرح های پژوهشی