پاسخگویی به شکایات

شماره تماس:66709070

مسئول امور شکایات: خانم افجه

کارشناس امور شکایات: خانم کیهانیان

شرح وظایف :

- راهنمائی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت و دریافت شکایات از ارباب رجوع

- اعلام تذکر به مراکز با توجه به تخلف صورت گرفته

- مکاتبات جهت دریافت مستندات وپرونده شاکی از مراکز

- بررسی و پاسخ مکاتبات وزارت بهداشت، دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی مربوط به شاکیان این ارگانها

- دریافت و بررسی شکایات از سامانه 1590 ودر خواست بازدید وپیگیری تا حصول نتیجه

- پاسخ به شکایات سامانه 1690 ( شکایات سرپایی) و پیگیری تا حصول نتیجه

- ارائه گزارش عملکرد واحد شکایات به ارگان های مرتبط

- انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11(سازمان تعزیرات حکومتی)

- بازدید از مراکز و ارزیابی عملکرد مراکز تابعه درارتباط با تعرفه های مصوب و انجام محاسبات مالی پرونده های پزشکی

 

 

 

 

 

 

پاسخگویی به شکایات - محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

شماره تماس:66709070

شرح وظایف :

- راهنمائی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت و دریافت شکایات از ارباب رجوع

- اعلام تذکر به مراکز با توجه به تخلف صورت گرفته

- مکاتبات جهت دریافت مستندات وپرونده شاکی از مراکز

- بررسی و پاسخ مکاتبات وزارت بهداشت، دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی مربوط به شاکیان این ارگانها

- دریافت و بررسی شکایات از سامانه 190 و در خواست بازدید وپیگیری تا حصول نتیجه

- ارائه گزارش عملکرد واحد شکایات به ارگان های مرتبط

- انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11(سازمان تعزیرات حکومتی)

- بازدید از مراکز و ارزیابی عملکرد مراکز تابعه درارتباط با تعرفه های مصوب و انجام محاسبات مالی پرونده های پزشکی