پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨ - 

1 2 3 4
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظایف واحد مددکاری اجتماعی 
 
 

در حوزه مددکاری اجتماعی:

این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مدکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش ( رفتار ) شود، سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار می گیرد.

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.

1- بررسي و حل مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مدد جويان بيمار مراجعه كننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجراي طرحهاي كمكي در رفع مشكل آنان.

2- راهنمايي و معرفي مددجويان مراجعه كننده جهت دريافت امكانات پزشكي و پيراپزشكي به مراكز درماني تابعه و ديگر موسسات درماني كشور.

3- پيگيري درمان مددجويان بيمار و ايجاد ارتباط با موسسه درماني ارائه دهنده خدمات پزشكي.

4- شناسايي و ايجاد ارتباط حرفه اي با منابع مالي ، اجتماعي ، رفاهي و درماني جهت كمك به حل مشكل اقتصادي مددجويان بيمار در پرداخت هزينه هاي درماني همچنين در صورت نياز ارتباط با موسسات خيريه ، كميته امداد يا سازمان بهزيستي.

5- بررسي شكايات واصله از واحد مددكاري مراكز و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان.

6- نظارت، بازديد و كنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مددكاري مراكز درماني تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشي ستاد ذيربط.

7 - تشكيل جلسات توجيهي مددكاري و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران واحدهاي تابعه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري.

8- جذب و توزيع مناسب نيروي انساني واحدهاي تابعه مددكاري اعم از نقل و انتقال، استخدام و بكارگيري مشمولين طرح نيروي انساني.

9 - همكاري در تشكيل دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت بالا بردن كيفيت امور مددكاري

10- جمع آوري آمار و اطلاعات درخصوص فعاليت هاي واحد مددكاري مراكز تابعه و بررسي ،پايش ،ارزشيابي فعاليتها و انعكاس به مقامات ذيربط

12-همكاري و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل و حوادث غير طبيعي

13-ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي درماني ستاد

14-برنامه ريزي در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خير و موسسات و نهادها درخصوص همكاريهاي بهداشتي درماني و رفاهي

 15-انجام تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي، درماني در ارتباط با وظايف مددكاري و ارائه نتايج بدست آمده به مقامات ذيربط جهت برنامه ريزيهاي مقتضي

16-انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعملها و مقررت ابلاغي بهداشتي - درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه علوم پزشکي

17- مشارکت جدي در کميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف مددكاري اجتماعي در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع

18-شركت در دوره هاي آموزشي و همايش ها و..مرتبط با رشته مددكاري اجتماعي در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد كردن اطلاعات و آموزه ها جهت به كارگيري

در حوزه مصدومين ترافيكي :

19-جمع آوري و بررسي هزينه هاي تخفيفي رايگان اعمال شده از واحدهاي مددكاري مراكز و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز

20-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مصدومين ترافيكي مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .

21-پيگيري بودجه هاي مربوط بيماران خاص، صعب العلاج و سرطان و ديابت و نيازمندان

22-بررسي كليه فاكتور پروتز هاي پرونده مصدومين ترافيكي و پيگيري امر در صورت مغايرت  فاكتور ها و هزينه آنها با خدمات ارائه شده

23-بازديد از واحدهاي حسابداري ،ترخيص، اورژانس، داروخانه، بخش هاي جراحي، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي  مراكز درماني و ارزيابي عملكرد آنها جهت بررسي وضعيت مصدومين ترافيكي و اسناد مربوط به آنها

در حوزه قطب هاي  سرطان:

24- پيگيري جهت توسعه بخشهاي قطبي حمايت از بيماران سرطاني

25-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مربوط به بيماران سرطاني وبيماران خاص ، صعب العلاج جهت دريافت تخفيفهاي اعمال شده از وزارت متبوع و تخصيص آن به مراكز

26-تائيد داروي هرسپتين بيماران سرطاني  در به صورت الكترونيكي در سامانه مربوطه

در حوزه ديابت:

27-اجراي فاز 2 برنامه كشوري پيشگيري كنترل و درمان ديابت در قطبهاي ديابت به عنوان فوكال پوينت اجرايي معاونت درمان  و پيگيري تخصيص اعتبارات اين برنامه

28-آموزش پرسنل ارائه كننده خدمات به بيماران ديابتي جهت ارتقا كيفيت خدمات

29- انجام بازديد هاي مكرر از قطب هاي ديابت ،سرطان وساير مراكز درماني جهت نظارت بر كيفيت و كميت ارائه خدمات  به بيماران.

30-تهيه پمفلت هاي آموزشي جهت پيشگيري ثانويه و ثالثيه بيماري ديابت

31-توسعه و تجهيز  قطب هاي ديابت جديد جهتارتقاء كمي و كيفي  ارائه خدمات به بيماران ديابتي

درحوزه PKU

32- توسعه مراكز منتخب در قالب راه اندازي بيمارستان منتخب ديگر و تجهيز آنها

33-پيگيري جهت دريافت دستگاه هاي مورد نياز از قبيل HPLC در مراكز

34-همكاري در برگزاري كلاسهاي آموزشي براي خانواده بيماران فنيل كتونوري

35-پيگيري جهت حل مشكلات مراكز منتخب PKU

حوزه سامانه پيگيري درمان و داروي متقاضيان سفرهاي هيات محترم دولت

36-آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه و رفع نواقص حسابداران مراكز درماني در خصوص نحوه اجرا ، چگونگي ثبت اطلاعات

37-هماهنگي با ساير معاونت درمان  دانشگاه ها ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  ساير استان ها جهت ارجاع بيماران مربوطه د رصورت لزوم

38-پذيرش بيماران ارجاعي از ساير دانشگاه ها و بررسي تناسب مبالغ تقبل گرديده جهت بيماري فرد ضمن هماهنگي با مراكز درماني

39-پذيرش بيماران ارجاعي از نهاد محترم رياست جمهوري و استانداري ،كارشناسي وضعيت اجتماعي -اقتصادي بيماران و طرح موضوع در كميته درمان با حضور مدير محترم درمان مشاور محترم اجرايي و رئيس اداره مددكاري اجتماعي و مساعدت در هزينه هاي درماني مطابق دستورالعمل اجرايي مربوطه

40-هماهنگي با  معاونت محترم غذا و داروي دانشگاه جهت راه اندازي سامانه دارويي در چهار داروخانه منتخب آن معاونت محترم و آموزش به مسئولين محترم فني داروخانه هاي مذكور   در خصوص آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه  ، نحوه اجرا و چگونگي ثبت اطلاعات

41-پيگيري جهت تخصيص هزينه هاي متعهد شده از نهاد محترم رياست جمهوري

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خ حافظ- تقاطع خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  طبقه 6  تلفن : 02166720400
پست الکترونیک: treatment@sbmu.ac.ir
 
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.