جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩ - 

1 2 3
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظایف مدیریت اقتصاد سلامت و تعالی خدمات بالینی 
 
 

شرح وظایف مدیریت اقتصاد سلامت و تعالی خدمات بالینی :

 

برنامه ریزی اقتصادی و هماهنگی بیمه های سلامت

 

- دریافت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها در خصوص برنامه‌ها،استراتژی ها، خط‌مشی‌ها و سیاست های مرتبط با عرضه و تقاضای درمان، استاندارد و فناوری سلامت و تعبیر و تفسیر آن و اعلام به کلیه مراکز دولتی و خصوصی

- تدوین استانداردهای و عقد قراردادهای نحوه ارائه خدمات درمانی به مراکز، سازمان ها و شرکت های بیمه تجاری در قالب قرارداد ویژه درمان(قرارداد خاص)

- بررسی درآمدهای اختصاصی دانشگاه و کنترل و هدایت آن به منظور کاهش هزینه و افزایش درآمد از طریق تمرکز بر ساز و کارهای مناسب جهت جلوگیری از اعمال کسورات بر اسناد هزینه در مراکز درمانی

- برنامه ریزی جهت جذب و توزیع نیروی انسانی مشمول طرح، تحصیل کرده در رشته های مرتبط براساس نیاز مراکز درمانی دانشگاه

- برنامه ریزی عملیاتی همسو و منطبق با اهداف استراتژیک دانشگاه، جهت اداره صحیح فعالیتها و نیل به اهداف سازمانی

- راهنمایی واحدهای محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیازسنجی اصلاحات مرتبط با کتاب مذکور

 

- مشارکت در تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از محیط درخصوص حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های سلامت

 

- بررسی میزان و علل کسورات ناشی از عملکرد واحدهای بالینی در مراکز تابعه و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های تابعه دانشگاه

 

- اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات ، برگزاری جلسات با ادارات کل بیمه ، برگزاری نشست های تخصصی و کمیته همسویی با ادارات کل بیمه پایه و شرکت های تکمیلی درخصوص خرید راهبردی

 

- نظارت و کنترل بر فعالیت ‌های مراکز درمانی تحت پوشش از نظر انطباق با تئوریها و اهداف علم اقتصاد در بخش سلامت (اقتصاد سلامت) براساس اهداف استراتژیک دولت در بخش یادشده.

- نظارت و کنترل بر باز توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سطح مراکز درمانی تحت پوشش براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه(طرح نظام نوین بیمارستانی)

- نظارت و کنترل بر فعالیت واحدهای هزینه‌گذاری و ترخیص در مراکز درمانی تحت پوشش از نظر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه.

- نظارت برحسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط به بیمه های پایه و تکمیلی و نظارت بر نحوه تعامل مراکز تابعه با ادارات کل بیمه های پایه و شرکت های بیمه تکمیلی

 

سیاست گذاری تعرفه، نظام پرداخت و منابع درمان

 

- نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی

- شرکت در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با حوزه کاری به منظور ارتقاء فرایندهای ارائه خدمات به بیماران، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بیمارستانها در قالب پژوهشهای کاربردی (HSR) و براساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه.

 -برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی کارکنان اداره اقتصاد درمان و کارکنان بیمارستان در حوزه های مرتبط با شرح وظایف اداره اقتصاد درمان براساس نتایج نیازسنجی آموزشی.

- حفظ و گسترش همکاریهای درون بخشی و فرابخشی در چهارچوب وظایف و اختیارات اداره به منظور تسهیل در انجام امورات محوله

- آموزش و اجرای کتاب ارزش نسبی و نظارت بر حسن انجام آن

 

- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط

 

- بررسی پروسیجرها و خدمات درمانی فاقد تعرفه مشخص و استخراج و تعیین تعرفه مربوطه با استفاده از منابع مختلف مرجع در امر تعرفه گذاری.

- اخذ، تدوین و تفسیر قوانین و مقررات در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی

- شناسایی و ارسال فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز تشخیصی درمانی تابعه فاقد کد ملی و تعرفه مشخص و نیز مشارکت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت

- راهنمایی واحد های محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیاز سنجی اصلاحات مرتبط با کتاب مذکور

- مشارکت و پیگیری امور مرتبط با نحوه ی اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک

- همکاری و مشارکت در خصوص اصلاح فرآیندهای ثبت اطلاعات مالی و تشخیصی در پرونده های بیمارستانی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم جهت استقرار نظام پرداخت مبتنی بر تشخیص (DRG) با همکاری دیگر ادارات ستادی و بیمارستان های تابعه

- مشارکت و همکاری با ستاد وزارتخانه در تولید شواهد مرتبط با اقتصاد و بیمه های سلامت

- مشارکت در بروز رسانی اطلاعات دموگرافیک و پوشش بیمه ای جمعیت منطقه

- مشارکت در تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از محیط در خصوص حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های سلامت

- بررسی میزان و علل کسورات ناشی از عملکرد واحدهای بالینی در مراکز تابعه و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های تابعه دانشگاه

- اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات، برگزاری جلسات با ادارات کل بیمه، برگزاری نشست های تخصصی و کمیته همسویی با ادارات کل بیمه پایه و شرکت های تکمیلی در خصوص خرید راهبردی

- مشارکت در تکمیل زنجیره ارجاع در سطح دو و سه بیماران سرپایی (بیماران روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت)

- تعامل و مشارکت فعال با سایر حوزه های دانشگاه به منظور اجرای صحیح طرح عامل سوم به منظور اصلاح فرآیند گردش مالی بین سازمان های بیمه گر پایه و بیمارستان های تابعه و بانک عامل در چارچوب تفاهم نامه مربوطه و مطابق با مفاد قرار داد منعقده

- مشارکت در اجرای طرح استانی و یا کشوری حساب های ملی سلامت

 

استاندارد سازی و تدوین راهنماهای سلامت

 

- همکاری مستمر با معاونت آموزسی و تلاش به منظور راه اندازی مراکز مدیریت دانشی در دانشگاه

- همکاری با وزارتخانه در جهت برگزرای کارگاه های آموزشی ویژه اعضای محترم مراکز مدیریت دانشی در خصوص تدوین راهنماهای بالینی، سیاست های بالینی و استانداردهای ملی

- مشارکت در نیازسنجی-اولویت بندی عناوین خدمات قابل ارائه در دانشگاه و نیازمند تدوین راهنماهای بالینی، سیاست های بالینی و استاندارد های ملی جهت انعکاس به وزارتخانه

- پیگیری فرآیند پیشرفت سفارشات (پروپوزال، قرارداد های منعقده و گزارشات مرحله ای) به محققین و واحدهای مدیریتی دانشی دانشگاه، به منظور نهایی شدن محصولات دانشی در بازه زمانی تعیین شده

 

کمیته تحقیق و توسعه

 

- یافتن راهکارهای تشویقی و جلب پرسنل در امر پژوهش

- هدایت و اجرای طرحهای پژوهش در سطح معاونت درمان و بیمارستان ها

 

کمیته تحقیق و توسعه

 

- یافتن راهکارهای تشویقی و جلب پرسنل در امر پژوهش

- هدایت و اجرای طرحهای پژوهش در سطح معاونت درمان و بیمارستان ها

- تهیه و به روزرسانی اولویتهای پژوهشی حوزه درمان

- ارائه مشاوره فردی جهت نگارش طرح تحقیقاتی و مقاله توسط پرسنل معاونت درمان

- تشکیل جلسات کمیته پژوهشی معاونت درمان و تهیه دستورکار جلسات

- یافتن سیاستهای استفاده عملی از نتایج طرحهای اجرا شده

- شرکت در همایش ها و سمینار های استانی و کشوری

- تعامل با واحد پژوهش بیمارستان ها

- هماهنگی و برگزاری همایش های و کارگاه های استانی و کشوری

- تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد پژوهش

- نظارت کلی بر نحوه اجرا و گزارشات مربوط به طرحهای تصویب شده معاونت درمان

- هماهنگی و تعامل با مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

 

گروه ارزیابی فناوری های سلامت

 

- نظارت و کنترل بر بکارگیری فناوری سلامت شامل استفاده از تکنولوژی روز در عرصه تجهیزات پزشکی و بکارگیری IT از نظر انطباق با اصول اقتصادی و استاندارد سلامت

- یرقراری تعامل با دفتر ارزیابی فناوری سلامت به منظور جذب اعتبارات و مدیریت منابع مالی در راستای تحقق اهداف و اجرای بخش عمده ای از ماموریت های محوله و پیگیری تخصیص های ابلاغ شده از سوی ستاد به دانشگاه

- تنظیم گزارشات ادورای و ارسال به وزارت متبوع برای تمامی ماموریت های محوله  و در راستای سیاست های کلان وزارت متبوع

- برگزاری دوره های آموزشی در خصوص تدوین و بکارگیری ارزیابی فناوری سلامت در سطوح مختلف بیمارستانی و ستادی دانشگاه

- مشارکت فعال در نیاز سنجی، الویت بندی و تهیه فهرست مورد نیاز فناوری های تخصصی مورد نیاز به منظور انجام ارزیابی فناوری سلامت جهت انعکاس به ستاد وزارتخانه

- برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با ریاست دانشگاه دانشگاه، معاونین و هیئت امنا جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در زمینه خرید استراتژیک فناوری های گران قیمت در سطح قطب، دانشگاه، ادارات کل بیمه استانی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.