شماره تماس: 66717310

مسئول امور بیمارستان ها:  فرامرز بهادرخان      

کارشناسان امور بیمارستان ها : خانم حاجی خانی و  آقای مشکوه السادات
 

 

 

 

اهم وظایف امور بیمارستان ها :

  • برنامه ريزي، نظارت و بررسي عملكرد بيمارستانهاي دانشگاهی - خصوصی- خیریه و وابسته به نهاد تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذيصلاح
  • برنامه ریزی، اجرا، بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز در دستورالعمل کاهش فرانشیز پرداختی بیماران در برنامه تحول نظام سلامت
  • تهيه و تدوين برنامه استراتژيك اداره امور بيمارستانهاي معاونت درمان
  • مديريت،برنامه ريزي و تعرفه گذاري خدمات فاقد تعرفه در كميته راهبردي تعرفه گذاري خد مات فاقد تعرفه
  • برنامه ریزی، نظارت و بررسی عملکرد بیمارستان های دارای واحد توریسم درمانی و اعتباربخشی مراکز فوق
  • كارشناسي و پيگيري مصوبات هيات رئيسه دانشگاه در حوزه امور بيمارستانها و ارائه اطلاعات مورد نياز جهت طرح در هيات رئيسه

 

 

فایل‌ها