سرپرست اداره: داریوش صمدی

 

 

شرح وظایف :

1.   پذیرش در خواست تاسیس موسسات رادیولوژی وسونوگرافی،مرکز تصویر برداری -پزشکی هسته ای،  رادیوتراپ، رادیولوژی دهان وفک وصورت

2.   صدور موافقت اصولی  وقراداد تاسیس موسسات رادیولوژی و سونوگرافی

3.   صدور پروانه بهره برداری جهت موسسات رادیولوژی و سونوگرافی

4.   صدور پروانه مسئولین فنی موسسات رادیولوژی و سونوگرافی  

5.   تمدید پروانه تاسیس ومسئولین فنی  موسسسات رادیولوژی و سونوگرافی و مراکز تصویر برداری، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی،  رادیولوژی دهان و فک وصورت

6.   تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و بخش ها ی در حال تاسیس

7.   پذیرش  درخواست موسسات تحت پوشش درخصوص :

الف -افزایش یا کاهش  هیات موسس

ب‌-  صدور موافقت اصولی افزایش بخش رادیولوژی و سونوگرافی به درمانگاه ها

پ -تبدیل بخش  رادیولوژی وسونوگرافی  به مرکز تصویر برداری

ت‌-    تغییر نام موسسه   

ث -تغییر مکان موسسه      

ج- تغییرمسئول فنی

چ -تغییر ساعت فعالیت موسسه ومسئول فنی

   

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها