-     دستورالعمل اجرایی پیوند کبد از اهداء کننده زنده / دانلود فایل

-     دستورالعمل حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج، پیوند اعضاء و سرطان در مراکز و بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت ( مهر ماه 98 )  / دانلود فایل

-     دستورالعمل اجرایی پیوند کلیه از اهداء کنندگان زنده در بیمارستان های مجاز پیوند ( مهرماه 98 ) / دانلود فایل

-     حمایت از بیماران سرطانی / دانلود فایل

-     حمایت از بیماران خاص / دانلود فایل

-      تبصره 15 / دانلود فایل

-     مصدومین ترافیکی / دانلود فایل

-     شرایط احراز رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان / دانلود فایل

-     دستورالعمل اجرایی ماده 92، ویژه مصدومین حوادث ترافیکی / دانلود فایل

-     درخصوص مسئولیت فنی در بخش های دیالیز موسسات پزشکی/ دانلود فایل

-     دستورالعمل اجرایی پیوند کبد از اهداء کننده زنده / دانلود فایل

-     دستورالعمل حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج، پیوند اعضاء و سرطان در مراکز و بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت ( مهر ماه 98 )  / دانلود فایل

-     دستورالعمل اجرایی پیوند کلیه از اهداء کنندگان زنده در بیمارستان های مجاز پیوند ( مهرماه 98 ) / دانلود فایل

-     حمایت از بیماران سرطانی / دانلود فایل

-     حمایت از بیماران خاص / دانلود فایل

-      تبصره 15 / دانلود فایل

-     شرایط احراز رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان / دانلود فایل

فایل‌ها