×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف امور دندانپزشکی:

  • انجام مکاتبات اداری مربوط به طرح تحول سلامت دندانپزشکی
  • ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی از وزارت بهداشت و دستگاه های ذیصلاح به مراکز و پیگیری اجرای آنها
  • جمع آوری و نگهداری آمار ارسالی از مراکز
  • تحلیل و بررسی آمارها و بکارگیری نتایج آن دربهبود خدمات کاهش آسیب
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست