×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نشانی : تهران - خ حافظ - تقاطع خیابان جمهوری - ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( ساختمان حافظ ) 

طبقه 6، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کد پستی :1134845764

تلفنخانه : 66761098-66707540-66761089-66761089

و شماره تماس : 91001034

* تلفن های داخلی حوزه های معاونت / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست