×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف واحد سلامت روان

 

  • پیگیری برنامه ریزی برای گسترش خدمات جامعه نگر درمان و بازتوانی برای اختلالات روانی
  • پیگیری اختصاص 10% تخت ها به تخت های روانپزشکی
  • پیگیری اعتبار بخشی بیمارستان و اورژانس ها و بخش های روانپزشکی، نظارت و ارزشیابی مداوم و اختصاص بودجه برای بهینه سازی اورژانس ها ، بخش ها و بیمارستان های روانپزشک
  •  پیگیری و هماهنگی های لازم درخصوص راه اندازی بخش روانپزشکی در بیمارستان های عمومی به میزان حداقل 50 درصد کل تخت های مصوب روانپزشکی هر دانشگاه و شهرستان های تابعه یا تغییر کاربری تخت های با ضریب اشغال کمتر از 70 درصد
  •  پیگیری تجهیز و بهینه سازی اورژانس های روانپزشکی
  • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوع و دستگاه های ذیصلاح
  • جمع آوری و نگهداری آمار ارسالی از مراکز
  • تحلیل و بررسی آمارها و بکارگیری نتایج آن دربهبود خدمات کاهش آسیب
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست