×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست اداره : فرامرز بهادرخان

 

شرح وظایف :

- برنامه ریزی،نظارت و بررسی و انجام بازدیدهای (عملکردی، نظارتی، افزایش بخش، تغییر مسئول فنی، بررسی حضور اعضاء هیات علمی در مراکز خصوصی، بخش های واگذار شده، سایر ارگانها و........)  از بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش و ارائه گزارش های کارشناسی به مسئول اداره

- نیازسنجی و برگزاری جلسات و کارگاه های مختلف آموزشی جهت روسا و مسئولین فنی بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش و بررسی مشکلات وکمک در جهت رفع مشکلات و موانع موجود

- اطلاع رسانی دستورالعمل و بخشنامه های وزارت متبوع و دانشگاه به بیمارستانهای تحت پوشش و پیگیری اجرای دستورالعمل ها در بازدید های نظارتی و ارائه بازخورد به مراکز تابعه  و مسئولین مافوق

ادامه مطلب

 

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست