×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف:

- معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا و دارو

- اعلام نیاز جهت مرکز به سازمان نظام پزشکی

- اعلام نواقص ازگزارش بازدید به موسس / مسئول فنی مربوطه

- جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها

- مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 31

- ثبت آمار فصلی 800 مرکز درمان سوء مصرف مواد در قالب CD و وارد کردن اطلاعات در سایت پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد جهت تمدید پروانه ها، رسیدگی به شکایات مربوطه و ...

 

 
     
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست