×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول اداره گردشگری سلامت :  عالیه عین علی افجه

 

شرح وظایف اداره:

1- اخذ درخواست کتبی و بازدید از مراکز متقاضی راه اندازی بخش  IPD  و تکمیل چک لیست مربوطه و ارائه رهنمودهای لازم جهت ایجاد دپارتمان

2- بازدیدهای دوره ای از مراکز دارای مجوز جهت بررسی عملکرد و نیز تمدید اعتبارنامه های مربوطه

3- بررسی و جمع بندی نتایج بازدیدها و  اعلام آن به وزارت بهداشت

4- ابلاغ و تحویل پروانه های های صادر شده از سوی وزا رت متبوع به مراکز

5- دریافت اطلاعات مربوط به پزشکان و پرسنل شاغل دربخش IPD   از مراکز دارای مجوز و ثبت و ورود اطلاعات دریافتی سامانه گردشگری سلامت

6- کنترل و نظارت و راستی آزمایی بر ورود اطلاعات بیماران مربوط به IPD  در سامانه گردشگری سلامت

 

فرایند اخذ مجوز و تمدید واحد گردشگری سلامت

چک لیست ارزشیابی واحد بیماران بین املل در موسسات پزشکی

 

 
     
 

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست