×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف امور مطب ها:

-بررسی مدارک و صدور گواهی اشتغال پزشکان شاغل در مطب ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه

- رسیدگی به شکایات و گزارش های وارده درخصوص مطب ها و مراکز غیر مجاز( فعالیت های غیرمجاز، اضافه تعرفه و ...) از منابع مختلف (دادسرای جرائم پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، گزارشات مردمی و ...)

- مکاتبات با سازمان نظام پزشکی ، دادسرای جرائم پزشکی و تعزیرات حکومتی و ... درخصوص امور نظارت بر مطب های حوزه نظارت

-ارجاع تخلفات به مراجع قضایی

 

   
     
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست