×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره آمار و فناوری اطلاعات سلامت

این اداره در زمینه های نظارت فنی و ارزشیابی بخشها و ادارات پذیرش، آمار و مدارک پزشکی کلیه واحدهای تحت پوشش از نظر اصول فنی و استانداردها و قوانین و مدیریت منابع بویژه مدیریت منابع انسانی و همچنین تولید آمار و اطلاعات عملکرد مراکز تابعه و واحدهای تحت پوشش و اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح در سطوح مختلف فعالیت می کند. ادامه مطلب ...

 

 
     
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست