×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


 

اداره ارزیابی فضاهای درمانی معاونت درمان وظیفه بازدید و بررسی فضای فیزیکی مراکز درمانی تحت پوشش را بر عهده دارد و اهم وظایف آن عبارتند از :

1.بازدید اولیه از مکان پیشنهادی متقاضیان تأسیس مراکز درمانی و تأیید یا رد آن طبق استانداردهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2.بررسی نقشه‌های پیشنهادی جهت تأسیس مراکز درمانی و تأیید آن در صورت رعایت استانداردها و پیش‌بینی فضاهای مورد نیاز درمانی

3.بازدید نهایی و تأیید آماده‌سازی فضای فیزیکی و تجهیز مرکز تازه تأسیس طبق نقشه مصوب و اعلام امکان بهره‌برداری و آغاز به کار مرکز درمانی

4.بررسی امکان افزایش یا جابجایی بخش در مراکز درمانی تحت پوشش

5.ارزشیابی سالانه فضای فیزیکی بیمارستان‌های تحت پوشش

 

توضیحات مهم:

 

- جهت اطلاع از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی به صفحه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداره صدور پروانه‌ها مراجعه نمایید.

- از عقد قرارداد اجاره یا خرید ملک تا پیش از تائید مکان توسط کارشناسان معاونت درمان خودداری گردد.

متقاضی موظف است آئین نامه مربوطه و دستورالعمل بهره برداری از موسسات را به دقت مطالعه نماید و هرگونه عواقب و تبعات ناشی از عدم اطلاع و عدم رعایت ضوابط و مقررات برعهده متقاضی می باشد

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست