×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از مراکز و موسسات درمانی - محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مناطق تحت پوشش : 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 12 -13 - 14 - 15 ( شمال اتوبان بعثت )

 

شماره تماس: 66709070

شرح وظایف :

- دریافت و بررسی شکایات از سامانه 190 و درخواست بازدید و پیگیری تا حصول نتیجه

- اعلام تذکر به مراکز با توجه به تخلف صورت گرفته

- مکاتبات جهت دریافت مستندات وپرونده شاکی از مراکز

- بررسی و پاسخ مکاتبات وزارت بهداشت، دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی مربوط به شاکیان این ارگانها

- ارائه گزارش عملکرد واحد شکایات به ارگان های مرتبط

- انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11(سازمان تعزیرات حکومتی)

بازدید از مراکز و ارزیابی عملکرد مراکز تابعه درارتباط با تعرفه های مصوب و انجام محاسبات مالی پرونده های پزشکی

 

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست