×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف :

 • جایابی و پذیرش بیماران همودیالیزی
 • صدور حواله دارو برای بیماران پیوندی
 • جایابی و پذیرش بیماران MS
 • ارجاع بیماران MSبه کمیته پزشکان معتمد
 • صدور حواله دارو برای بیماران MS
 • بازدید ازمراکز دیالیز و تکمیل چک لیست و مکاتبه با مراکز در خصوص رفع اشکالات مشاهده شده
 • کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد
 • بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش های مرتبط با بیماران خاص
 • بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی در بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان جهت مطرح شدن در کمیته های مربوطه
 • هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص اختصاص سهمیه لوازم مصرفی مراکز تحت پوشش
 • بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز با توجه به امکانات ، نیازها و سیاستهای مصوب
 • ارائه طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مراکز مرتبط با بیماران خاص با توجه به امکانات هر یک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایت مندی ارباب رجوع
 •  شرکت در جلسات مرتبط با شرح وظایف واحد
 •  برگزاری کارگاه آموزشی دستورالعمل های مرتبط با بیماران خاص
 •  بررسی مشکلات موجود در بیمارستانهای دارای واحد خاص و ارائه راهکار به منظور رفع مشکلات
 •  هماهنگی با وزارت متبوع در آموزش پرسنل مراکز مرتبط با بیماران خاص
 •  انجام مکاتبات مربوط به واحدهای فراهم آوری اعضاء
 •  نتیجه و بررسی مشکلات بیماران خاص و انعکاس آن به مراجع زیربط
 •  تهیه و اصلاح چک لیستهای مربوط به واحد
 •  برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل در مورد کلیه امور بیماران خاص در بکارگیری نرم افزاری روز
 •  هماهنگی لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارت متبوع و دانشگاه
 •  بررسی ، تجزیه وتحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقاء مستمر شاخص ها را انجام می دهد
 •  همکاری و هماهنگی با واحدهای فراهم آوری اعضاء
 •  انجام کلیه امور مربوطه محول شده از سوی مقام مافوق

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست