×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معاونت درمان بعنوان یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برخورداری از نیروهای باتجربه و کارآمد و آموزش دیده و حمایت مسئولین و بکارگیری تجهیزات به روز در راستای انجام رسالت خویش با رعایت استانداردهای ملی گام برمیدارد.

 

همچنین این معاونت خود را موظف میداند ضمن نظارت بر کلیه مراکز درمانی و خصوصی، تامین نیروی پزشکی و پیراپزشکی مراکز درمانی تابعه با هدف پیشگیری و درمان و ارتقاء سطح سلامت جامعه، بهبود کیفی و کمی وضعیت فضاهای درمانی و ساماندهی خدمات بیمارستانی به دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی مناسب کمک نماید.

 

معاونت درمان دانشگاه، 75 بیمارستان شامل 20 مرکز دانشگاهی و 55 بیمارستان خصوصی، خیریه و وابسته به نهادها و ارگان ها، 16 پایگاه اورژانس جاده یی، 12 پایگاه اورژانس شهری، 72  اورژانس بیمارستانی، 7 مرکز تالاسمی شامل 5 مرکز دولتی و 2 مرکز خصوصی، 40 مرکز دیالیز شامل 13 مرکز دولتی و 27 مرکز خصوصی، 1 مرکز دولتی هموفیلی، 428 آزمایشگاه تشخیص طبی اعم از دانشگاهی، خصوصی و خیریه، 418 مرکز پرتوپزشکی تشخیصی و درمانی، 350 درمانگاه عمومی و تخصصی، 48  مرکز جراحی محدود، 742 مرکز درمان سوء مصرف مواد، 1872 موسسه پیراپزشکی ( شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی سنجی، دفتر کار مامایی، دفتر خدمات پرستاری و غیره ) و بیش از 8000  مطب پزشکی را تحت پوشش حمایتی و نظارتی خود دارد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست