×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف امور کمیته های بیمارستانی

 

  • دریافت تقویم کمیته های بیمارستانی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت از بیمارستان ها
  • هماهنگی جهت شرکت در کمیته های بیمارستانی بر اساس تقویم
  • تنظیم آیین نامه های مشترک و منسجم برای کمیته های بیمارستانی و ابلاغ به بیمارستان ها
  • دریافت صورتجلسات و انجام تجزیه و تحلیلهای لازم
  • ارسال بازخورد به بیمارستانها در زمینه صورتجلسه های مورددار
  • جمع آوری برگه های اقدامات اصلاحی به منظور پایش اقدامات انجام شده بر اساس مصوبات کمیته ها
  • بررسی پایش اثر بخشی کمیته های بیمارستانی
  • ارسال آیین نامه ها و دستورالعملهای وزارتی به بیمارستانها
  • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوع و دستگاه های ذیصلاح
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست