×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست اداره: مهندس حیدری

 

اداره نیازسنجی تجهیزات پزشکی یکی از ادارات زیرمجموعه های معاونت درمان می باشد که تمامی فرایندهای مرتبط با تجهیزات پزشکی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت نظارت و پوشش آن قرار دارد.

 

شرح وظایف اداره

 

 
   
     
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست