×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارشناس : فاطمه اورعی

 

شرح وظایف :

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت

- هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت

- نیاز سنجی، برآورد و تلاش در تامین و توزیع نیروی انسانی( کارشناس) مورد نیاز در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

- ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به مراکز درمانی تحت پوشش و تشکیل جلسات توجیهی مرتبط

- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اعتبار بخشی واحد تغذیه برای بیمارستان های تحت پوشش

- تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخص های بیمارستانهای تحت  پوشش در دوره های زمانی 6 ماهه و یکساله و ارائه پیشنهادهای موثر در بازنگری و ارتقاء برنامه ها به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

- شناسایی، نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش( از طریق بازدید های دوره ای)

- سرپرستی،نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

- پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش

- بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش و ارسال بازخوردهای دوره ای به آنها

- ارائه بازخورد از بازدیدها، به بیمارستان ها و تلاش در حل مشکلات موجود

- تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

- شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی – مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روز آمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

- نیاز سنجی  برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

 

   
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست