×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارشناس : شکوه کبیریان ابیانه

 

شرح وظایف :

- همکاری در تدوین، اجرا و بازنگری برنامه های ایمنی بیمار در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت

- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظـور اشـاعه ارائـه خـدمات بهینه

- ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به مراکز درمانی تحت پوشش

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش ( از طریق بازدید های دوره ای) و گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار بیمارستان های تحت پوشش

- تعامل با کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان های تحت پوشش، ارائه بازخورد از بازدیدها به کارشناسان مراکز و تلاش در حل مشکلات موجود

- نیاز سنجی، برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ایمنی بیمار برای بیمارستان های تحت پوشش

- پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش

 

 
     
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست