×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رئیس اداره : دکتر ثمره سادات بنی جمالی

 

شرح وظایف:

 

 -  تعیین محل خدمت پزشکان عمومی، پزشکان متخصص وفوق تخصص درمانی در مراکز تابعه دانشگاه

  - هماهنگی و همکاری با وزارت متبوع درخصوص اعزام نیروهای تخصصی ضریب کا (علاوه برمکاتبات لازم ازطریق سایت وزارت متبوع)

- هماهنگی و همکاری با مراکز تابعه جهت معرفی نیروازطریق قرارداد مشارکت درمشاغل پزشکی(قراردادکارانه)

- هماهنگی وهمکاری با مراکز تابعه جهت  تمدیدقراردادکارانه

  - بررسی و پاسخگویی به نامه های متخصصین و پزشکان عمومی جهت استخدام، انتقال، ماموریت، تمدید ماموریت  و ......

- برگزاری کمیته جهت متقاضیان عقدقراردادمشارکت درمشاغل پزشکی درمراکز آموزشی دانشگاه و  تصمیم گیری توسط معاونین مربوطه

- صدور پایان کار پزشکان متخصص متعهد ضریب کا در مراکز تابعه دانشگاه و ارسال جهت تاییدبه وزارت متبوع

- بررسی و پاسخگویی به درخواست همکاری متخصصین و پزشکان جویای کار در حیطه دانشگاه

- دریافت و بررسی نیازهای تخصصی و متخصصین موجود در سطح مراکز تابعه دانشگاه و ثبت در سایت وزارت متبوع  جهت معرفی نیروی ضریب کا

-پاسخگویی به مکاتبات مربوط به متقاضیان شرکت درآزمون (بوردتخصصی ،فلوشیپ وفوق تخصص) وارسال به وزارت متبوع

- امور مربوط به دستیاران سال آخر ( طرح یکماهه، دریافت مدارک دستیاران و ثبت مشخصات  درسایت وزارت متبوع  وارسال مدارک به وزارت متبوع بمنظورتقسیم ضریب کا و ... )

نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه

 

 
   

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست