×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست اداره : شهره سادات میرباقری

 

شرح وظیفه :

برنامه ریزی و  سیاست گذاری

- همکاری در تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های استراتژیک دانشگاه

- همکاری در بازنگری و به روز رسانی پروتکلهای خدمات پایه مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی

- همکاری در تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز حوزه مددکاری اجتماعی

- حضور فعال در جلسات و نشست های سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه های مرتبط

سازمان دهی و اصلاح فرایندها

- مشارکت در کمیته های مشترک برون و درون سازمانی جهت ارتقا خدمات مددکاری اجتماعی

- اجرای چک لیست های نظارتی و تهیه گزارش فرایند های اجرایی مددکاری اجتماعی موجود در دانشگاه / دانشکده ها و مراکز درمانی

ادامه شرح وظایف

 

 
   

 اطلاعات موسسات حمایتی و خیریه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست