×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معاون درمان دانشگاه : دکتر رضا زندی

 

- فلوشیپ جراحی هیپ و لگن

- متخصص ارتوپدی

-دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست