×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره نظارت بر درمان درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

شماره تماس : 66761109

اهم وظایف و فعالیت ها :

- نظارت بر عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی

- رسیدگی به شکایات مربوط به امور درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

- بررسی درخواست افزایش بخش درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

- بررسی عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود جهت تائید تمدید پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی

- تائید گواهی انجام فعالیت پزشکان و دندانپزشکان شاغل

     - تائید اعلام نیاز درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود به پزشکان و دندانپزشکان

 

 
     
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست